Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • IoE Traders: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: IoE Traders gevestigd aan de Timmermanlaan 10 A te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68418027;
 • gebruiker: het bedrijf dat of de organisatie die gebruik maakt van de diensten van IoE Traders;
 • diensten: de online diensten die IoE Traders via de website aan de gebruiker levert;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen IoE Traders en de gebruiker;
 • website: de website www.ioetraders.com die door IoE Traders wordt beheerd;
 • aanbieder: de gebruiker die een IoT oplossing via de website aanbiedt;
 • afnemer: de gebruiker die via de website een afnameovereenkomst met de aanbieder aangaat;
 • advertentie: de advertentie op de website van de aanbieder met daarin de IoT oplossing die hij aanbiedt;
 • IoT oplossing: de IoT hardware- en/of softwareoplossing van de aanbieder die de aanbieder aanbiedt in een advertentie;
 • afnameovereenkomst: de overeenkomst tussen de afnemer en de aanbieder die via de website tot stand komt.

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IoE Traders en de gebruiker.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft IoE Traders het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • IoE Traders heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De gebruiker wordt waar mogelijk ten minste 1 maand van tevoren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de algemene voorwaarden.
 • Indien IoE Traders niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat IoE Traders in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Fair use

 • Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Blokkering bij misbruik

 • Indien de gebruiker de voorwaarden voor het gebruik van de diensten schendt, dan heeft IoE Traders het recht de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten te ontzeggen en de gegevens van de gebruiker uit de systemen van IoE Traders te verwijderen, onverminderd de overige rechten van IoE Traders.

Diensten

 • De diensten worden niet aangeboden aan consumenten.
 • De diensten die IoE Traders levert staan duidelijk op de website vermeld. IoE Traders kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen op de website. IoE Traders zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.
 • Voor de diensten is IoE Traders afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. IoE Traders is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.
 • IoE Traders is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.
 • IoE Traders kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.

Afnameovereenkomst tussen de afnemer en de aanbieder

 • De website is zo ingericht dat de afnemer bij bepaalde advertenties een afnameovereenkomst rechtstreeks met de aanbieder aangaat. IoE Traders stelt in een dergelijk geval aan de aanbieder en de afnemer slechts de website en een betaalsysteem ter beschikking met als doel een afnameovereenkomst tussen de aanbieder en de afnemer tot stand te laten komen en om de betalingen voor de aanbieder is incasseren.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door IoE Traders aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij IoE Traders of bij haar licentiegever. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.

Klantenservice

 • Klachten of vragen over de diensten kunnen worden gemeld bij de klantenservice van IoE Traders. De klantenservice van IoE Traders is op de volgende wijzen bereikbaar
 • via de e-mail: info@ioetraders.com
 • Klachten worden door IoE Traders binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Aansprakelijkheid en verjaring

 • IoE Traders kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van zijn diensten en voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
 • IoE Traders kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 • een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden;
 • enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.
 • IoE Traders garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. IoE Traders is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.
 • IoE Traders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IoE Traders is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • IoE Traders kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de gebruiker. Constateert de gebruiker dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient hij IoE Traders daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • IoE Traders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, arbeidskosten, dataverlies, reputatieschade, gemiste besparingen en opgelegde boetes.
 • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens IoE Traders vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens IoE Traders kan aanwenden.

Overmacht

 • IoE Traders is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop IoE Traders geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Beveiliging

 • IoE Traders spant zich in om zijn systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. IoE Traders aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van IoE Traders.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle diensten die IoE Traders levert en op de overeenkomst tussen de gebruiker en IoE Traders is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen de gebruiker en IoE Traders zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van IoE Traders is gelegen.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AFNEMERS

Aanbod

 • De IoT oplossingen worden aangeboden voor de aanbieders en niet door IoE Traders. IoE Traders is niet de eigenaar van de IoT oplossingen die op de website worden aangeboden.
 • Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor de aanbieders.

Account

 • Tijdens het bestelproces registreert de afnemer zich bij IoE Traders en maakt hij een account aan.
 • Nadat de registratie succesvol is voltooid, stuurt IoE Traders de afnemer onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
 • De afnemer verbindt zich ertoe tijdens het bestelproces zijn correcte bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadres en andere gevraagde gegevens te verstrekken.
 • De afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De afnemer dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
 • Indien de afnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens IoE Traders handelt of de afnameovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade die IoE Traders daardoor lijdt en is IoE Traders gerechtigd de afnemer de toegang tot de dienst te ontzeggen en/of het account van de afnemer te blokkeren. De afnemer wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Afnameovereenkomst

 • Nadat de afnameovereenkomst via de website tot stand is gekomen, wordt via de e-mail een bevestiging gestuurd. Heeft de afnemer geen bevestigingse-mail ontvangen, dan dient hij contact op te nemen met IoE Traders.
 • De afnemer is verplicht de afnameovereenkomst die hij heeft gesloten met de aanbieder volledig en correct na te komen.
 • De afnemer kan geen beroep doen op het herroepingsrecht aangezien de afnemer een bedrijf is, er sprake is van een B2B afnameovereenkomst en derhalve het consumentenrecht niet van toepassing is.

Betaling

 • De betaling voor de IoT oplossing loopt via IoE Traders. De afnemer gaat middels de website een betaal-overeenkomst aan met IoE Traders en niet met de aanbieder. IoE Traders ontvangt namens de aanbieder de bedragen die de afnemer aan de aanbieder verschuldigd is.
 • Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:
 • via iDEAL;
 • via een creditcard.
 • IoE Traders heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
 • Indien de afnemer vragen en/of klachten heeft i.v.m. de betaal-overeenkomst die hij met IoE Traders is aangegaan, dan dient de afnemer contact op te nemen met IoE Traders.
 • Wordt de afnameovereenkomst ontbonden en/of heeft de afnemer om enige andere reden recht op restitutie van (een deel van) de betaalde prijs, dan dient de afnemer de aanbieder hierop aan te spreken en niet IoE Traders.

Positie van IoE Traders

 • IoE Traders is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of foto’s opgenomen in de advertentie die afkomstig zijn van de aanbieder. Indien de omschrijving van de IoT oplossing in de advertentie niet overeenkomt met de IoT oplossing die de aanbieder werkelijk levert, dan is IoE Traders hiervoor niet aansprakelijk en dient de afnemer de aanbieder hierop aan te spreken. Indien de afnemer er zeker van wil zijn dat informatie over de aangeboden IoT oplossing correct en volledig is, dan dient de afnemer contact op te nemen met de betreffende aanbieder.
 • Op verzoek van de afnemer kan IoE Traders bemiddelen bij een conflict en/of klachtenafhandeling tussen de afnemer en de aanbieder, IoE Traders is daartoe nimmer verplicht. Het feit dat IoE Traders bemiddelt tussen de afnemer en de aanbieder betekent niet dat IoE Traders op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de aanbieder.
 • Bij de totstandkoming van de afnameovereenkomst tussen de afnemer en de aanbieder gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de aanbieder. Deze algemene voorwaarden van IoE Traders maken geen onderdeel uit van de afnameovereenkomst. Dit is een afnameovereenkomst tussen de afnemer en de aanbieder.
 • Indien de aanbieder zich niet houdt aan de afnameovereenkomst die hij heeft gesloten met de afnemer, dan is dat een zaak tussen de afnemer en de aanbieder.
 • IoE Traders is op geen enkele wijze jegens de afnemer verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de aanbieder. Indien de aanbieder de afnameovereenkomst niet of niet volledig nakomt en/of in strijd handelt met de wet, dan dient de afnemer de aanbieder daarvoor aansprakelijk te stellen.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AANBIEDERS

Aanbod

 • IoE Traders is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn e-mailberichten of op de website.
 • Alle vermelde prijzen voor de diensten van IoE Traders zijn exclusief btw.

Account

 • Om gebruik te kunnen maken van de diensten dient de aanbieder zich te registreren op de website. Het registreren op de website is gratis. Nadat de aanbieder zich heeft geregistreerd en IoE Traders de advertentie van de aanbieder heeft goedgekeurd, ontvangt de aanbieder inloggegevens waarmee hij kan inloggen en toegang krijgt tot zijn account op de website.
 • De aanbieder kan zich enkel registreren nadat heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • De aanbieder verbindt zich ertoe bij het registreren zijn correcte bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadres en andere gevraagde gegevens te verstrekken.
 • De aanbieder is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De aanbieder dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
 • De aanbieder is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account of via de e-mail aan IoE Traders door te geven.
 • Indien de aanbieder in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens IoE Traders handelt of de afnameovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de aanbieder aansprakelijk voor alle schade die IoE Traders daardoor lijdt en is IoE Traders gerechtigd het account van de aanbieder te blokkeren. De aanbieder wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Abonnementsvormen

 • Na de registratie treedt het Brons abonnement in werking. Het Brons abonnement is kosteloos. Bij het Brons abonnement worden de basis bedrijfsgegevens van de aanbieder vermeld en kan de aanbieder 1 advertentie op de website plaatsen. Bij het Brons abonnement wordt een potentiële afnemer niet doorverwezen naar de website van de aanbieder.
 • De inhoud van de andere abonnementsvormen waarvoor een periodieke vergoeding aan de aanbieder in rekening wordt gebracht staat duidelijk in de overeenkomst omschreven en op de website vermeld.
 • Indien de aanbieder een Platina abonnement afneemt en IoE Traders voert in opdracht van de aanbieder offline sales activiteiten uit, dan is dat slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting en kan IoE Traders niet garanderen dat de werkzaamheden leiden tot het door de aanbieder gewenste resultaat, zoals een succesvolle samenwerking van een derde partij en/of meer omzet en/of meer naamsbekendheid.

Looptijd en opzegging

 • Het Brons abonnement is voor onbepaalde tijd en kan door de aanbieder op ieder moment via zijn account op de website beëindigd worden.
 • De looptijd van de abonnementen waarvoor de aanbieder betaalt, is 1 jaar.
 • Het abonnement voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
 • Het abonnement voor bepaalde tijd wordt na het verstrijken van de looptijd telkens automatisch verlengd, tenzij het abonnement overeenkomstig artikel 21.5 wordt opgezegd.
 • Het abonnement voor bepaalde tijd kan tegen het einde van de looptijd worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Plaatsen van een advertentie

 • Hoeveel advertenties de aanbieder kan plaatsen is afhankelijk van het soort abonnement dat de aanbieder bij IoE Traders heeft afgenomen.
 • De aanbieder is gehouden de aangeboden IoT oplossing naar waarheid te omschrijven. De informatie die hij in de advertentie plaatst, dient correct en niet misleidend te zijn.
 • De aanbieder is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra zijn gegevens wijzigen of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.
 • Indien de aanbieder een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden, zoals afnemers, in het geding komen, dan kan IoE Traders het account van de aanbieder blokkeren en de advertenties van de website verwijderen.

Verplichtingen van de aanbieder

 • De aanbieder verklaart bevoegd te zijn de IoT oplossing aan te bieden en dat het verkopen of leveren van de IoT oplossing niet in strijd is met de wet of met een recht van derden.
 • In de advertentie vermeldt de aanbieder de prijs van de IoT oplossing. Het is de aanbieder niet toegestaan via andere online of offline verkoopkanalen, zoals op zijn eigen website, op websites van derden of in brochures, een andere prijs op te nemen voor de IoT oplossing dan de prijs die de aanbieder heeft opgenomen in de advertentie.
 • De aanbieder zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
 • in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
 • in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
 • de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een advertentie te plaatsen waarvan de inhoud (deels) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
 • het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
 • schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.
 • IoE Traders heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.
 • De aanbieder is verplicht de afnameovereenkomst volledig conform de met de afnemer gemaakte afspraken na te komen.
 • Indien de aanbieder klachten ontvangt van afnemers en deze klachten betrekking hebben op de website, dan zal de aanbieder onverwijld IoE Traders informeren over de inhoud van deze klachten.

Positie van IoE Traders

 • IoE Traders kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de afnemer. Komt de afnemer zijn verplichtingen jegens de aanbieder niet na, dan dient de aanbieder de afnemer daarvoor aansprakelijk te stellen en niet IoE Traders. IoE Traders is geen partij bij de afnameovereenkomst tussen de aanbieder en de afnemer.

Vrijwaring

 • De aanbieder vrijwaart IoE Traders voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de plaatsing van zijn advertentie op de website. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de aanbieder op verzoek van IoE Traders voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin IoE Traders door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de aanbieder alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
 • De aanbieder vrijwaart IoE Traders voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de aanbieder verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Gebruik van gegevens van afnemers

 • Het is de aanbieder alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke afnameovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
 • het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
 • het verzamelen van e-mailadressen.
 • De aanbieder dient de van de afnemer ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opschorting en ontbinding

 • IoE Traders is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de aanbieder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Voorts is IoE Traders bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de aanbieder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de aanbieder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het IoE Traders vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding.
 • Ontbinding door IoE Traders kan schriftelijk of via de e-mail geschieden.
 • Wordt de overeenkomst ontbonden, dan worden alle advertenties van de aanbieder van de website verwijderd en wordt het account van de aanbieder op de website geblokkeerd.

Aansprakelijkheid

 • IoE Traders is niet aansprakelijkheid voor opgelopen schade door het gebruik van de diensten. Indien IoE Traders onder omstandigheden geen beroep toekomt op de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid, zal zijn aansprakelijkheid tegenover de aanbieder in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat de aanbieder voor het gebruik van de dienst in een maand aan IoE Traders verschuldigd is.
 • IoE Traders kan door de aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de levering van de diensten niet voldoet aan de verwachtingen van de aanbieder. IoE Traders garandeert niet dat het plaatsen van een of meerdere advertenties leidt tot een of meerdere afnameovereenkomsten.

SHOPPING CART

close